Pozor na nedoplatky v Sociálnej poisťovni …

Reakcia: Dlh vám štát nepripomenie. Rovno vám pošle exekútora [hnporadna.hnonline.sk 06/01/2014]

Zdroj: http://hnporadna.hnonline.sk/archiv-168/dlh-vam-stat-nepripomenie-rovno-vam-posle-exekutora-600388

 

Vyššie uvedený článok sa zaoberá podmienkami a možnosťami exekúcie vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia. Urguje najmä reagovanie na zaslanie platobného výmeru a predžalobnú výzvu. Je veľmi dôležité dbať na vyrovnanie nedoplatkov voči poisťovniam, keďže už ich výmery sú exekučnými titulmi, na základe ktorých je možné začať exekučné konanie a tým pádom mnohonásobne zvýšiť výšku dlžnej sumy. Ďalej sa článok zaoberá výpočtom exekučných zrážok. Až kým dôjde k zrážkam je samozrejmé platiteľom poistného umožnené uhradenie dlhu na základe výzvy. Samozrejme aj Sociálna poisťovňa musí dodržiavať povinnosti, ktoré jej ukladá zákon pre takéto konanie a vymáhanie poistného. Nasledujúce riadky Vám pomôžu odkontrolovať správny postup Sociálnej poisťovne pri vymáhaní poistného v prípade exekučného titulu výkazu nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia.

Čo je to exekučný titul

Exekúcia sa vykonáva na základe exekučného titulu. Pod pojmom exekučný titul rozumieme dokument, na základe ktorého je možné uskutočniť nútený výkon plnenia, ktorý je uložený subjektmi na to oprávnenými. Exekučný titul je neopomenuteľná podmienka exekučného konania – základný dokument, podklad celého exekučného konania. V zmysle § 41 ods. 2 písm. h) Exekučného poriadku sú exekučnými titulmi aj vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia.

Sociálna poisťovňa ako oprávnený v exekučnom konaní

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia. Jej úlohou je zabezpečiť sociálne zabezpečenie obyvateľov Slovenskej republiky. Postavenie Sociálnej poisťovne ako aj sociálne poistenie upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Platitelia poistného sú podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení povinní platiť poistné, ktoré je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poistné platí (§ 143 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Sociálna poisťovňa sa stáva oprávneným v prípade vzniku nedoplatkov na sociálnom poistení. Pod pojem sociálne poistenie je zaradené nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity. K vykonateľným rozhodnutiam sú zaradené rozhodnutia, ktorými sa predpisuje poistné na sociálne plnenie, alebo ukladajú pokuty v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Na to, aby sa Sociálna poisťovňa stala oprávnenou v exekučnom konaní musí byť rozhodnutie, (ktoré je exekučným titulom) vydané v súlade so zákonom a musí obsahovať všetky náležitosti v ňom uvedené. Základnými náležitosťami sú:

–    výrok,

–    odôvodnenie

–     poučenie o možnosti podať opravný prostriedok,

–    organizačnú zložku Sociálnej poisťovne,

–    dátum vydania rozhodnutia,

–    mená a priezviská účastníkov konania,

–    odtlačok úradnej pečiatky,

–    podpis (meno a priezvisko) a funkciu oprávnenej osoby.

Takto vydané rozhodnutie musí byť účastníkovi konania doručené doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie sa považuje za doručené hneď ako ho adresát prevezme, alebo ak pošta vráti písomnosť ako nedoručiteľnú alebo ak bolo doručenie rozhodnutia zmarené buď konaním alebo opomenutím účastníka konania  v zmysle § 212 ods. 3 a 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie taktiež musí nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Ak je podstatou rozhodnutia uložená povinnosť, nadobúda rozhodnutie vykonateľnosť až po uplynutí lehoty na plnenie.

Existuje samozrejme aj možnosť podania odvolania na organizačnú zložku Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala. Lehota na podanie odvolania je 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia povinnému (v niektorých prípadoch 15 dní – §  178 ods. 1 písm. a) 8.bod a 9.bod). V zmysle § 215 ods. 6 zákona č.. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nenadobúda odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne odkladný účinok, ak ide o rozhodnutie:

 – o priznaní, o znížení, o zastavení výplaty a o odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, rehabilitačného, rekvalifikačného a dávky v nezamestnanosti,

– o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu.

Organizačná zložka môže o odvolaní rozhodnúť sama jedine v prípade autoremedúry – ak odvolaniu v celom rozsahu vyhovie a účastníci konania s takýmto postupom súhlasia. Ak k takémuto postupu organizačnej zložky nedôjde, predloží sa odvolanie odvolaciemu orgánu, ktorý je poslednou inštanciou v rámci konania a voči tomuto rozhodnutiu už nie je možné sa odvolať.

Premlčanie poistného

V zmysle §147 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je poistné premlčateľné. Sociálna poisťovňa je oprávnená vyrúbiť nedoplatky na poistnom do desiatich rokov odo dňa, kedy sa stalo právoplatným (tzv. prekluzívna lehota). Uplynutím tejto lehoty právo na jeho výkon zaniká a rozhodnutie sa stáva neúčinným. V prípade neúčinnosti rozhodnutia, uplynutím prekluzívnej lehoty, súd exekúciu zastaví v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku. (Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 1 a § 231 ods. 1 písm. b). zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) Z uvedeného vyplýva, že v tejto lehote nestačí len podať exekútorovi návrh, ale musí nárok byť aj vymožený. Ak prekluzívna lehota uplynie, exekútorský súd konanie zastaví.

Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo. Z uvedeného vyplýva, že pri vymáhaní poistného existuje tzv. premlčacia lehota v trvaní šesť rokov odo dňa, kedy rozhodnutie, ktorým sa poistné predpísalo, nadobudlo právoplatnosť (§ 147 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Ak oprávnený v tejto lehote podá návrh na vykonanie exekúcie, premlčacia lehota sa prerušuje, no v prípade tzv. prekluzívnej lehoty to neplatí. Na uplynutie premlčacej lehoty prihliada súd len na námietku povinného.

 S poukazom na uvedené je dôležité uhrádzať nedoplatky na sociálnom poistení uhrádzať včas a riadne. Prípadná kontrola nedoplatkov je možná na http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s.

 JUDr. Lenka Holková – koncipient súdneho exekútora

JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *