Spôsoby vykonania exekúcie a majetok nepodliehajúci exekúcii

V tomto článku sa budeme venovať spôsobom vykonávania exekúcie a budeme sa Vás snažiť oboznámiť so zoznamom veci (majetku), ktoré exekúcii nepodliehajú.

V prvom rade je potrebné uviesť v akom rozsahu môže exekútor exekúciu vykonávať. Exekúciu je možné vykonávať len v takom rozsahu, aby  nedošlo k porušeniu práv povinného, resp. k neobmedzenému zásahu do jeho práv. Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej aj ako „Exekučný poriadok“) vymedzuje rozsah exekúcie v §61a ods. 1 nasledovne: Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná.

Táto všeobecná úprava je ďalej špecifikovaná v ust. § 61b Exekučného poriadku: „Exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie (§ 57 ods. 3); to neplatí, ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľnej veci, ktorá sa nedá rozdeliť, alebo predajom nehnuteľnosti a povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku oprávneného.“ Z tohto ustanovenia je jasné, že exekúciu  možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie. Výnimkou je len prípad exekúcie predajom hnuteľnej veci, ktorá sa nedá rozdeliť, alebo predajom nehnuteľnosti. Zároveň však musí byť  splnená podmienka, že povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by pohľadávku oprávneného bolo možné uspokojiť.

Exekučný poriadok priznáva súdnemu exekútorovi značné možnosti ako postihnúť  majetok povinného. Spôsob vykonávania exekúcie závisí aj od podstaty pohľadávky, a to či je pohľadávka peňažná alebo nepeňažná.

V prípade peňažnej pohľadávky môže exekútor vymáhať dlžnú sumu týmito spôsobmi:

 1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov (ust. § 66 a nasl. Exekučného poriadku)
 2. prikázaním pohľadávky (ust. § 93 a nasl. Exekučného poriadku)
 3. predajom hnuteľných vecí (ust. § 114 a nasl. Exekučného poriadku)
 4. predajom cenných papierov (ust. § 131 a nasl. Exekučného poriadku)
 5. predajom nehnuteľnosti (ust. § 134 a nasl. Exekučného poriadku)
 6. predajom podniku (ust. § 179 Exekučného poriadku)
 7. príkazom na zadržanie vodičského preukazu (ust. § 179a Exekučného poriadku)

V prípade nepeňažnej pohľadávky môže exekútor pristúpiť k týmto spôsobom exekúcie:

 1. vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti (ust. § 181 a nasl. Exekučného poriadku)
 2. odobratie veci alebo zničenie veci na náklady povinného (ust. § 186 a nasl. Exekučného poriadku)
 3. rozdeleniu spoločnej veci (ust. § 189 a nasl. Exekučného poriadku)
 4. uskutočnením prác a výkonov (ust. § 191 a nasl. Exekučného poriadku)

Z vyššie uvedeného výpočtu spôsobov exekúcie vyplýva, že exekúcia môže postihnúť naozaj takmer celý majetok povinného. Pri  výbere spôsobu exekúcie súdny exekútor prihliada na majetkové pomery povinného a po ich vyhodnotení pristúpi k výkonu exekúcie spôsobom, ktorý je podľa neho ten najefektívnejší.

Z dôvodu, že exekúcia je zásahom do majetku povinného, ako aj celej jeho rodiny a často znamená podstatné zhoršenie životnej úrovne, zákonodarca myslel aj na to, aby zásah exekútora nepostihoval základné potreby povinného a jeho rodiny, preto sú v Exekučnom poriadku uvedené veci, ktoré exekúcii nemôžu podliehať.

Z ust. § 115 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami. V ust. § 115 ods. 2 Exekučného poriadku je explicitne uvedený majetok, ktorý je z exekúcie vylúčený, a to:

 1. bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
 2. nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
 3. domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
 4. veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
 5. zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
 6. veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,
 7. osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
 8. snubný prsteň a obrúčka,
 9. hotové peniaze do sumy 99,58 eura,
 10. študijná literatúra a hračky.

Na záver je dôležité uviesť, že aj napriek tomu, že základným cieľom exekučného konania je vymôcť dlh, ktorý má povinný voči veriteľovi, je potrebné zabezpečiť, aby povinnému zostali minimálne prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb na čo slúži práve majetok nepodliehajúci exekúcii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *