Uznávanie a výkon peňažných sankcií v Európskej únii

Reakcia na: Pokuta príde v slovenčine

Autor: JOJ 19:30 1/7/2015

Zaradenie: zo zahraničia

Uznávanie a výkon peňažných sankcií v Európskej únii je pre občanov čoraz viac aktuálnejšia téma, hoci o tom mnohí stále netušia. Ak Vám už niekedy v zahraničí bola udelená pokuta napríklad za prekročenie rýchlosti a Vy ste nad zaplatením mávli rukou v domnienke, že doma na Slovensku ju od Vás aj tak nikto nevymôže – aj pre Vás je tento článok.

Na základe Rámcového rozhodnutia Rady 2005/2014/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie (ďalej len „rámcové rozhodnutie“) možno uznať a vykonať rozhodnutie o peňažnej sankcii v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom bolo vydané vo forme peňažného trestu uloženého v trestnom konaní, pokuty uloženej v správnom konaní, náhrady škody priznanej poškodenému voči odsúdenému v trestnom konaní, náhrady trov trestného konania alebo povinnosti uhradiť peňažnú čiastku do verejného fondu alebo v prospech organizácie na podporu obetí. Uvedené rámcové rozhodnutie bolo transponované do slovenského právneho poriadku zákonom č. 183/2011 Z.z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o peňažnej sankcii“). Tento zákon sa aplikuje len vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré uvedené rámcové rozhodnutie prebrali do svojho právneho poriadku.(V súčasnosti ide o väčšinu členských štátov EÚ).

V zmysle tohto zákona sa rozhodnutím o peňažnej sankcii rozumie právoplatné odsudzujúce rozhodnutie res iudicata vydané pre trestný čin alebo protiprávne konanie týkajúce sa porušenia pravidiel cestnej premávky vydané súdom štátu pôvodu v trestnom konaní alebo správnym orgánom štátu pôvodu, ak bolo podľa právneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možné podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd s právomocou konať v trestných veciach. Pri tomto inštitúte dochádza ku kombinácií uznávania a výkonu rozhodnutí o peňažných sankciách v trestnom konaní a v správnom konaní.

Zákon rozlišuje postup keď je Slovenská republika štátom pôvodu a keď je Slovenská republika vykonávajúcim štátom.

V prípade, že je Slovenská republika štátom pôvodu, na zabezpečenie výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii zašle súd, ktorý také rozhodnutie vydal, rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedčením[1] na Ministerstvo spravodlivosti SR, za účelom odovzdania jeho výkonu členskému štátu, v ktorom má povinný bydlisko, sídlo, majetok alebo príjem.

Postup kedy Slovenská republika koná ako vykonávajúci štát sa uplatní v prípade, ak napríklad rakúsky súd v prípade slovenského občana žijúceho v SR rozhodne o porušení pravidiel cestnej premávky a udelí mu peňažnú sankciu vo výške minimálne 70 EUR[2]. Rakúsky súd (priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu) zašle osvedčenie a rozhodnutie o peňažnej sankcii na účely jeho uznania a výkonu v Slovenskej republike Ministerstvu spravodlivosti SR.

V prípade zistenia nedostatkov ministerstvo spravodlivosti vyzve justičný orgán štátu pôvodu na odstránenie zistených nedostatkov v lehote do 90 dní od doručenia výzvy na doplnenie. Ak justičný orgán štátu pôvodu zistené nedostatky v ustanovenej lehote neodstráni, vráti ministerstvo vec justičnému orgánu štátu pôvodu bez vybavenia, o čom ho vopred informuje.

V prípade, že osvedčenie a rozhodnutie spĺňa všetky potrebné náležitosti, ministerstvo bezodkladne predloží vec na príslušný súd.[3]

Súd rozhodne bez zbytočného odkladu o tom, či sa rozhodnutie o peňažnej sankcii uzná a vykoná na:

–          neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení prokurátora, ak ide o rozhodnutie o uznaní a výkone peňažnej sankcie, ktoré vydal súd štátu pôvodu

–          alebo bez nariadenia hlavného pojednávania, verejného zasadnutia alebo neverejného zasadnutia, ak ide o rozhodnutie o uznaní a výkone peňažnej sankcie, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu.

V prvom prípade súd rozhoduje rozsudkom o uznaní a výkone peňažnej sankcie, v druhom prípade rozhoduje uznesením.

Rozhodnutie sa doručuje povinnému a ministerstvu spravodlivosti, v prípade účasti prokurátora na konaní aj prokurátorovi. Proti rozsudku je prípustné odvolanie, ktoré môže podať povinný, prokurátor alebo minister spravodlivosti. Proti uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré môže podať povinný. Odvolanie má odkladný účinok.

Výnos z výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii pripadá spravidla vykonávajúcemu štátu. To znamená, že peňažnú sankciu by ste boli v tomto prípade povinný uhradiť Justičnej pokladnici, ktorá má postavenie výkonného orgánu Krajského súdu v Bratislave na vymáhanie súdnych pohľadávok pre celé územie Slovenskej republiky. Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky. Zároveň poverí súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu na vymoženie súdnej pohľadávky predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu a predajom podniku. Uvedené úkony vykonané exekútorom sa považujú za úkony justičnej pokladnice.

Cieľom tejto právnej úpravy je teda uľahčenie a zefektívnenie výkonu peňažných sankcií uložených súdnymi alebo správnymi orgánmi v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom boli uložené. Je pravdou, že počet vymožených peňažných sankcií najmä v súvislosti s porušovaním pravidiel cestnej premávky v okolitých štátoch (Rakúsko, Poľsko) sa touto legislatívnou iniciatívou zvyšuje. O dôvod viac na zvýšenie pozornosti, a to aj pri plnení záväzkov v iných štátoch Európskej únie.

—————————————————————————————————————————

[1] Príloha č. 1 zák. č. 183/2011 Z. z. Jednotný formulár obsahujúci údaje o spáchanom skutku, výške sankcie obsahujúci tiež výpočet kategórií trestných činov na ktoré sa rámcové rozhodnutie vzťahuje a neskúma sa pri nich obojstranná trestnosť. Osvedčenie musí byť vždy preložené do jazyka vykonávajúceho štátu.

[2] Na rozdiel od iných rámcových rozhodnutí, v tomto prípade nie je stanovená horná hranica trestnej sadzby. Táto skutočnosť bola vyvážené ustanovením dôvodu pre odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia pri peňažnej sankcii do 70 EUR. V opačnom prípade musí súd rozhodnúť o uznaní a vykonaní rozhodnutia

[3] Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal súd štátu pôvodu, je príslušný krajský súd, v ktorého obvode má povinný bydlisko alebo sídlo. Ak povinný nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, je na konanie príslušný Krajský súd v Bratislave. Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu, je príslušný Okresný súd Bratislava I.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *