Vianočné príspevky k dôchodkom a exekúcia

Reakcia na:

 Dôchodcovia, pozor! Vianočné príspevky nepodliehajú exekúcii

[pluska.sk 12/09/2014]

Vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúcii

[webnoviny.sk 14/09/2014]

Dôchodcovia, nebojte sa! Na vianočný príspevok vám nesiahnu

[pluska.sk 19/09/2014]

 Zdroj:

http://pluska.sk/spravy/z-domova/dochodcovia-pozor-vianocne-prispevky-nepodliehaju-exekucii.html

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/866496-vianocne-prispevky-k-dochodkom-nepodliehaju-exekucii/

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dochodcovia-nebojte-vianocny-prispevok-vam-nesiahnu.html

 Vyplácanie vianočného príspevku upravuje zákon č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov, ktorý vianočný príspevok definuje ako štátnu sociálnu dávku. (§ 1 ods. 1)

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok bez písomnej žiadosti všetkým, ktorí naň majú nárok t.j. poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostného dôchodku ( vdovského, vdoveckého, sirotského) a sociálneho dôchodku, ak spĺňajú ďalšie podmienky:

  • majú nárok na výplatu dôchodku za december 2014,
  • majú bydlisko na území Slovenskej republiky,
  • suma dôchodku/dôchodkov za december 2014 je najviac 494,40 eur.

Maximálna suma vianočného príspevku pritom stúpne zo 75 eur na 87,26 eur. Maximálnu sumu vianočného príspevku dostanú tí dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac v sume 198,10 eur mesačne. Poberateľom dôchodku v sume od 198,20 eur do 494,40 eur mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 eur do 33,93 eur. Na jeho výplatu má nárok každý penzista, ktorého dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresiahne sumu 494,40 eura.

Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku je uverejnená na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.(http://www.socpoist.sk/aktuality-kalkulacka-pre-vypocet-vianocneho-prispevku-v-roku-2014/59203c)

Nakoľko je vianočný príspevok štátnou sociálnou dávkou a tieto sú v zmysle ustanovenia § 111 ods. 2 Exekučného poriadku zaradené medzi pohľadávky nepodliehajúce exekúcii, vianočný príspevok exekúcii nepodlieha.

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa bez toho, aby oň museli dôchodcovia žiadať. Vyplatí sa im na pošte v deň výplatného termínu dôchodku v decembri, ak im bola penzia priznaná pred 1. decembrom 2014. Tým, ktorým sa dôchodok poukazuje na účet zriadený v banke, vianočný príspevok bude pripísaný na účet v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december.

Podľa § 95 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku „Exekútor poverený vykonaním exekúcie a) prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len “príkaz na začatie exekúcie”) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.“

Podľa § 96 ods. 3 Exekučného poriadku je banka povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo oprávnenému; ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak.

Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor. ( § 104 ods. 2 Exekučného poriadku)

V prípade, že je proti Vám vedená exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke a na účet, ktorý je blokovaný exekúciou Vám bude zaslaný vianočný príspevok, je potrebné, aby ste súdnemu exekútorovi túto skutočnosť písomne oznámili a zároveň predložili relevantné doklady ako:

  • potvrdenie resp. doklad o poskytnutí vianočného príspevku k dôchodku, z ktorého bude zrejmá výška príspevku a špecifikovaný bankový účet, na ktorý bol tento zaslaný, za predpokladu, že daným potvrdením disponujete,

–          uvedené je možné preukázať aj výpisom z účtu, z ktorého bude zrejmé, že príspevok bol naň poukázaný v určitej výške.

K vyššie uvedeným dokladom Vám odporúčam priložiť aj Vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, ktoré by malo byť k dispozícii v každej pobočke Vašej banky.

Zároveň si dovoľujem apelovať na to, aby všetci, ktorí budú o uvoľnenie predmetnej dávky žiadať, svoje žiadosti či oznámenia predložili súdnemu exekútorovi včas, nakoľko ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je v zmysle zákonných ustanovení povinný tieto poukázať oprávnenému bezodkladne, najneskôr do 14 dní od ich prijatia, ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohody, podľa ktorých má lehota presiahnuť 90 dní, sú neplatné. (§ 36 ods. 8 Exekučného poriadku) V prípade, ak by banka na podklade exekučného príkazu prikázaním pohľadávky z účtu v banke poukázala peňažné prostriedky na účet súdneho exekútora, tento je povinný následne potupovať v zmysle vyššie citovaného ustanovenia. Ak by povinný svoju žiadosť o uvoľnenie daných prostriedkov predložil po uplynutí 14-dňovej alebo inej zákonne dojednanej lehoty, spôsobilo by to zbytočné komplikácie. Nakoľko súdny exekútor po poukázaní peňažných prostriedkov oprávnenému už týmito nedisponuje, bolo by nevyhnutné tieto od oprávneného žiadať späť, čím sa nevyhnutne predĺži doba, kedy povinný bude môcť s vianočným príspevkom disponovať.

 

Spracoval:

Mgr. Petra Steinerová – právne oddelenie

Schválil:

JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *