Vláda schválila zmenu nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Zrážkami zo mzdy a z iných príjmov možno exekúciu vykonať v prípade, že povinný je fyzickou osobou. Exekúcia postihuje mzdu povinného alebo iný príjem tak, že platiteľ mzdy alebo iného príjmu (napr. dávky dôchodkového poistenia) vyplatí mzdu alebo iný príjem (napr. dôchodok) oprávnenému namiesto povinného.

Súdny exekútor zistí, či povinný poberá mzdu alebo iný príjem, ako aj kto je platiteľom mzdy dopytom na Sociálnu poisťovňu.

 V zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 Exekučného poriadku sa povinnému nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

V zmysle ustanovenia § 70 ods. 2 Exekučného poriadku ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.

 Výška základnej sumy sa upravuje nariadením vlády Slovenskej republiky. V súčasnosti je to nariadenie č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia (ďalej len „Vyhláška“).

 Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 Vyhlášky základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 Vyhlášky na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 Vyhlášky ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 4 Vyhlášky 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

Dňa 10. júla 2013 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 216/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela nariadenia“). Novela nariadenia, ktorá nadobúda účinnosť 1. novembra 2013, prináša nasledovné zmeny :

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového výsluhového dôchodku alebo dávok výsluhového zabezpečenia (ďalej len „dôchodkové dávky“), je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, započítava sa podľa ustanovenia § 1 ods. 2 a 3 Vyhlášky 50% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

50 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

V konaniach začatých pred 1. novembrom 2013 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, a na určenie sumy podľa ustanovenia § 1 ods. 2 a 3 Vyhlášky, ktorá sa započítava zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky z dôchodkových dávok, použije toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. novembra 2013.“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *