Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor
Záhradnícka 60, 821 08  Bratislava

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor,  Záhradnícka 60, 821 08  Bratislava prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu: zodpovednaosoba@exeurad.sk.

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH
podľa čl. 30 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

III. ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

III.1 EXEKÚCIE
Účel spracúvania osobných údajov V rámci svojej pôsobnosti tento informačný systém zabezpečuje činnosti vedúce k vykonaniu exekúcie. Exekútor je orgánom verejnej moci – štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí v zmysle Exekučného poriadku.
Názov informačného systému   IS Účastníci exekúcie
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR č. 460/1992 Zb., zákonom NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) o zmene a doplnení ďalších zákonov a  súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov Slovenská komora exekútorov, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, splnomocnenci účastníkov konania vo vzťahu k účastníkom konania, iné subjekty, ktoré sú oprávnené získavať informácie o dotknutých osobách na základe osobitného zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov zložky prípadov z exekučnej činnosti 10 rokov po ukončení a vysporiadaní, korešpondencia k prípadom 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania U prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov o povinných. Vykonáva sa analýza majetkových pomerov povinného. Na základe uvedeného môže súdny exekútor rozhodnúť o spôsobe vykonania exekúcie.
Kategórie dotknutých osôb    Fyzické osoby – účastníci exekúcie – oprávnený, povinný, iné osoby, ak im postavenie účastníka konania priznáva zákon, manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Splnomocnenci účastníkov konania FO. Fyzické osoby – účastníci dražby alebo ich zástupcovia, či iné fyzické osoby, ktoré sa na dražbe zúčastňujú
Kategórie osobných údajov    Oprávnený:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa, bydlisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • číslo účtu oprávneného.
 • e-mailová adresa (ak je exekútor zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do začatia exekúcie)

Povinný:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa, bydlisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • číslo telefónu,
 • e-mailová adresa,
 • podrobná špecifikácia celkovej výšky vymáhanej sumy
 • číslo účtu,
 • nehnuteľnosť,
 • motorové vozidlá,
 • platiteľ mzdy, iného príjmu
 • obchodné podiely v obchodných spoločnostiach
 • iné hnuteľné a nehnuteľné veci,
 • iné práva a majetkové hodnoty

Iné osoby, ak im postavenie účastníka konania priznáva zákon:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa, bydlisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:

 • titul, meno, priezvisko
 • adresa, bydlisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • národnosť, štátna príslušnosť
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Splnomocnenci účastníkov konania FO

 • titul, meno, priezvisko
 • adresa, bydlisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • národnosť, štátna príslušnosť
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Fyzické osoby – účastníci dražby alebo ich zástupcovia, či iné fyzické osoby, ktoré sa na dražbe zúčastňujú

 • titul, meno, priezvisko
 • údaj o spôsobe zistenia totožnosti
III.2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému   Ekonomicko-účtovná agenda
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR č. 460/1992 Zb., zákonom NR SR  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov sprostredkovateľ, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov účtovné doklady 10 rokov, faktúry 10 rokov, knihy pohľadávok a záväzkov 5 rokov, pokladničná agenda 10 rokov, banková agenda 10 rokov, daňové priznania a agenda 10 rokov,
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – ako dodávatelia tovarov a služieb, fyzické osoby ako odberatelia služieb – internet, fyzické osoby, ktoré nie sú účastníkom exekučného konania a ani osobou splnomocnenou na zastupovanie účastníka v exekučnom konaní a ktoré dobrovoľne uhradia dlžnú sumu vymáhanú v exekučnom konaní, účastníci dražby alebo ich zástupcovia, či iné fyzické osoby, ktoré sa na dražbe zúčastňujú
Kategórie osobných údajov   
 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa trvalého pobytu,
 • dátum narodenia,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • adresa prechodného pobytu,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • podpis,
 • číslo bankového účtu fyzickej osoby.
III.3  SPRÁVA REGISTRATÚRY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.
Názov informačného systému   IS Správa registratúry
Právny základ Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov sprostredkovateľ, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov bežná korešpondencia 5 rokov
Kategórie dotknutých osôb    dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom
Kategórie osobných údajov    osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom
III.4 SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Tento IS Sťažnosti je zameraný na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb pri vybavovaní sťažností.
Názov informačného systému   IS Sťažnosti
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR č. 460/1992 Zb., zákonom NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) o zmene a doplnení ďalších zákonov a  súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov Dochádza k sprístupneniu osobám, v rámci poskytovanej súčinnosti a iným osobám, ktorých sa sťažnosť týka.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov od vybavenia sťažnosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb   
 • fyzické osoby – sťažovateľ,
 • fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.
Kategórie osobných údajov   
 • meno, priezvisko
 • trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa,
 • adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme,
 • ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.
III.5 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému   IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou zabezpečiť svoje práva
Kategórie osobných údajov   
 • titul, meno a priezvisko,
 • adresa, bydlisko,
 • kontaktné údaje,
 • údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka,
 • ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv
III.6 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia prevádzkovateľa.
Názov informačného systému   IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 30 dní od vyhotovenia obrazového záznamu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb   
 • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
 • samotná verejnosť
Kategórie osobných údajov   
 • obrazový záznam.
III.7 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Účel spracúvania osobných údajov Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR  č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
Názov informačného systému   IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov od vybavenia podnetu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb   
 • oznamovateľ,
 • osoba, proti ktorej podnet smeruje.
Kategórie osobných údajov   
 • meno a priezvisko
 • adresa pobytu
 • ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu
III.8 ZMLUVNÉ VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.  
Názov informačného systému   Zmluvné vzťahy
Právny základ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcov
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov zmluvy (úverové, majetkoprávne, poistné) 5 rokov po strate platnosti,
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb   
 • zmluvná strana – fyzická osoba
Kategórie osobných údajov   
 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa, bydlisko,
 • dátum narodenia,
 • banka – číslo účtu,
 • číslo OP.

Výklad k spracúvaniu osobných údajov súdnym exekútorom v III.1 EXEKÚCIE
Exekútorský úrad JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor, sídlo: Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37929810, DIČ: 1078450252, IČ DPH: SK1078450252 (ďalej len „Exekútorský úrad“) spracúva Vaše osobné údaje na účely podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a Exekučného poriadku. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť“).
Exekútorský úrad je pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinný postupovať v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom. Na spracúvanie Vašich osobných údajov pre účely exekučnej činnosti sa pri plnení povinnosti transparentne informovať dotknutú osobu vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. Exekútorský úrad získava Vaše osobné údaje na základe exekučného titulu, pričom až do nadviazania prvej písomnej komunikácie s vami  nie je povinný poskytovať informácie podľa čl. 14 Nariadenia, z dôvodu možného ohrozenia, znemožnenia alebo závažného sťaženia výkonu exekučnej činnosti. Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo). Podmienky získavania Vašich osobných údajov sú upravené v Exekučnom poriadku, pričom tento upravuje aj postupy a povinnosti exekútora s cieľom zabezpečiť vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd.

Vzhľadom k tomu, že dbáme o Vaše práva a ich ochranu, poskytujeme Vám nasledovné informácie v rozsahu, ktorý nemôže ohroziť, znemožniť alebo závažne sťažiť výkon exekučnej činnosti a súčasne, na základe zákonných postupov je možné predpokladať, že predmetné informácie Vám boli poskytnuté iným prevádzkovateľom ktorý spracúval Vaše osobné údaje pred vydaním exekučného titulu.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Exekútorského úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Exekútorským úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Exekútorského úradu. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Exekútorský úrad je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov Exekútorským úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás v súvislosti s Exekučnou činnosťou spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Kancelárskym poriadkom pre súdnych exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č. 1618/1998-60. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, počas ktorej exekútor alebo súd potrebuje skončený spis na svoju činnosť. Ukončený spis uchovávame pod dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je päť rokov.  Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nemožno skrátiť.

Vaše osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po ukončení zmluvy, z dôvodu zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.  

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Exekútorského úradu. Na tento účel môžeme spracúvať  Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Exekútorský úrad prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje poskytujeme účastníkom exekučného konania, osobám dotknutým exekučným konaním, osobám, ktoré vedú evidenciu osôb a ich majetku.

Zodpovedná osoba
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail: zodpovednaosoba@exeurad.sk
Telefón: 02/556 461 54
Korešpondenčná adresa: Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov Vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe Exekučného poriadku.

Právo  namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.  Máte právo také spracúvanie namietať. Vašu námietku sme povinný posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na Vaše práva a slobody (test proporcionality), môžeme vašej námietke vyhovieť.  

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.