Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, exekúcia predajom nehnuteľnosti

Reakcia na: Exekútor na krku

(Život 01/07/2015)

Autor: Oddelenie interview

Strana: 8

Zaradenie: Ľudia a udalosti

Vyššie uvedený článok sa venuje zriadeniu exekučného záložného práva na nehnuteľnosti povinného súdnym exekútorom a dražbe týchto nehnuteľností.

Základnými otázkami, ktorým sa budeme venovať sú nasledovné. Kedy môže súdny exekútor pristúpiť k zriadeniu exekučného záložného práva na danú nehnuteľnosť? Za akých podmienok môže súdny exekútor pristúpiť k dražbe nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného?

Exekučné záložné právo upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Ust. §119 ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ nehnuteľnosť definuje ako pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Exekútor môže v priebehu exekučného konania zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného na výslovný návrh oprávneného.

V zmysle ustanovenia §170 Exekučného poriadku exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného ,t.z. že samotný Exekučný poriadok vyžaduje preukázať vlastníctvo povinného k nehnuteľnosti pred zriadením exekučného záložného práva.

Samotné zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť povinného nemôžeme pokladať za spôsob vykonania exekúcie, nakoľko týmto úkonom sa nedosiahne výťažok na uspokojenie vymáhanej pohľadávky oprávneného. Môžeme teda povedať, že sa jedná len o zabezpečovací procesný úkon súdneho exekútora, slúžiaci na zabezpečenie majetku povinného. Exekučné záložné právo zriaďuje súdny exekútor príkazom na zriadenie exekučného záložného práva. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva je listinou spôsobilou na záznam tohto záložného práva do katastra nehnuteľnosti a zapisuje sa v časti „ C“ listu vlastníctva (ťarchy), s uvedením osoby záložného veriteľa, ktorým je oprávnený v exekučnom konaní.

Na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností, sa zriadi exekučné záložné právo jeho zapísaním do katastra nehnuteľnosti. Na nehnuteľnosti, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľnosti, sa exekučné záložné právo zriaďuje jej opísaním v zápisnici.

Záložné právo zriadené súdnym exekútorom je zriaďované v prospech veci, preto za predpokladu, že povinný aj napriek zriadenému exekučnému záložnému právu v exekučnom konaní prevedie založenú nehnuteľnosť na iného, zostáva exekučné záložné právo po prevode zachované a súdny exekútor môže vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti aj proti neskoršiemu nadobúdateľovi. Uvedené je vyjadrením najmä zabezpečovacej a uhradzovacej funkcie exekučného záložného práva.

Exekúciu predajom nehnuteľnosti môžeme zaradiť k relatívne zložitejším spôsobom vykonania exekúcie. Pri tomto spôsobe vykonania exekúcie predpokladáme, že jej predmetom je nehnuteľnosť.

Podstatnou podmienkou vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti je súhlas oprávneného s výkonom daného spôsobu exekúcie a zároveň musí byť preukázané, že nehnuteľnosť sa nachádza vo vlastníctve povinného. Taktiež je nutné, aby túto skutočnosť preveril exekútor na základe výpisu z listu vlastníctva, poprípade iným spôsobom napr. podľa verejnej listiny. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného aj vtedy, ak je v bezpodielovom spoluvlastníctve. Exekúcii môže podliehať za predpokladu, že vymáhaný nárok vznikol za trvania režimu takého vlastníctva a zároveň v spojitosti s právnymi úkonmi týkajúceho sa takého vlastníctva, pravidelne za trvania manželstva.

Po tom ako je preukázané, že exekvovaná nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného, upovedomí exekútor o začatí exekúcie povinného aj oprávneného. Exekútor súčasne požiada oprávneného o udelenie súhlasu na vykonanie exekúcie uvedeným spôsobom.

V zmysle § 136 ods. 3 Exekučného poriadku môže oprávnený odvolať súhlas s predajom nehnuteľnosti alebo podať návrh na zastavenie exekúcie, avšak len do času uverejnenia dražobnej vyhlášky.

Súčasne s týmito procesnými úkonmi exekútor zakáže povinnému, aby označovanú nehnuteľnosť previedol na niekoho iného predajom, darovaním, výmenou, alebo aby ju zaťažil právami k cudzím veciam podľa § 151a a nasledujúce Občianskeho zákonníka. Zároveň uloží exekútor povinnému povinnosť oznámiť subjekty, ktoré by mali k nehnuteľnosti predkupné právo. V prípade ak tak povinný neurobí, zodpovedá tak za škodu tým spôsobenú.

Po upovedomení povinného o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii vydá exekútor exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Po vydaní exekučného príkazu musí byť nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dražby, ocenená znalcom. Povinnosťou exekútora je upovedomiť o čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti oprávneného, povinného, spoluvlastníkov, ako aj osoby, pre ktoré viaznu na nehnuteľnosti iné závady a okresný úrad, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vykonáva dražbou. Exekútor zverejní formou dražobnej vyhlášky v Obchodnom vestníku, a to z praktického hľadiska a potreby náležitej prípravy tohto procesného úkonu exekútora. Uvedené musí doručiť súdny exekútor aj zákonom stanoveným subjektom.

Najnižším podaním je odhadná cena. Najnižšie podanie určí exekútora tak, že od všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom odpočíta hodnotu závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a pripočíta hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou.

Úspešná dražba je ukončená v momente, ak exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobil najvyššie podanie a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Exekučné záložné právo zaniká rovnako ako iné záložné právo, z dôvodov uvedených v ustanovení § 151md Občianskeho zákonníka.

Do úvahy prichádza zánik exekučného záložného práva:

  • Z dôvodu zániku zabezpečovacej pohľadávky (napr. uhradením)
  • Z dôvodu zániku zálohu (napr. pri úplnom zničení stavby)

–          Z dôvodu vzdania sa záložného práva záložným veriteľom (oprávneným v exekučnom konaní)

V zmysle ustanovenia § 167 ods. 3 Exekučného poriadku exekučné záložné právo zaniká aj právoplatným zastavením exekúcie. (zastavením exekúcie zriadením exekučného záložného práva alebo zastavením exekúcie v celku)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *